Posts Tagged
‘Web Applacation’

ไขข้อข้องใจกับ Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) คืออะไร ไขข้อข้องใจกับ Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) คืออะไร Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) คือ Application (แอพพลิเคชั่น) ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser (เบราเซอร์) สำหรับการใช้งาน Webpage (เว็บเพจ) ต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน Internet (อินเทอร์เน็ต)และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วตํ่าได้ บทความที่เกี่ยวข้อง การส่ง Sitemap ไปให้ Google ทำไมถึงสำคัญ Web Application คืออะไร 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของเว็บไซต์ ข้อดีของ Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) ข้อดีของ Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) นั้น คือ ในส่วนของการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกทุกที่ [...]